KASVU - Eläin- ja luontoavusteinen ryhmäpuheterapia

Ensimmäinen KASVU -             eläin- ja luontoavusteinen puheterapiaryhmä NUPUT alkaa huhtikuussa 2022 Porvoossa ja Askolassa

NUPUT- ryhmä on suunnattu puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC-keinot: kuvat, kuvakansiot, kommunikointisovellukset, puhelaitteet, viittomat) käyttäville ja käyttöä opetteleville 4-8 -vuotiaat lapsille perheineen. Ryhmän koko on 4-6 lasta. Lapset osallistuvat ryhmäkäynneille yhdessä vanhemman kanssa.

Eläin- ja luontoavusteisuus- miksi ja kenelle?

Eläinavusteisten menetelmien käyttö osana lääkinnällistä kuntoutusta on koulutetun terapeutin toteuttamaa tavoitteellista toimintaa, joka suunnitellaan huolella kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaan ja dokumentoidaan tarkasti (IAHAIO 2015). KASVU-ryhmissä eläin- ja luontoavusteisen puheterapian toteuttaminen perustuu tutkimuksen ja kokemustiedon kautta saatuun tietoon siitä, että eläinavusteisilla menetelmillä voidaan auttaa lapsia, joilla on kielellisiä sekä kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteita sekä heidän perheitään entistä paremmin.

Kuntoutusprosessit tehostuvat, kun terapiasuhde lapsen ja perheen kanssa syvenee nopeammin, motivaatio oppia uusia asioita paranee ja lapsen osallisuus omassa kuntoutuksessaan voimistuu. Kuntoutusprosessien tehostuminen lyhentää terapiajaksoja, mikä puolestaan tuo kustannussäästöjä. Eläinavusteisten menetelmien ja AAC-keinojen avulla ryhmäpuheterapiassa edistetään lasten kommunikaation kehitystä, esimerkiksi kommunikaatioaloitteiden lisääntymistä, puheenvuorojen pituuden kasvamista ja kommunikaation eri funktioiden käyttöä. Näin voidaan parantaa lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista toimintakykyä ja elämänlaatua (Ervast&Raukola-Lindblom, Hautamäki ym.).

Kuinka mukaan ?

Ryhmään voi osallistua kunnan, sairaanhoitopiirin tai Kelan ryhmäterapian maksusitoumuksella. Ryhmä toteutetaan Kelan ryhmäterapian palvelukuvauksen mukaisesti.
Lapsen samanaikainen yksilöllinen puheterapia ei ole este ryhmämuotoiseen puheterapiaan osallistumiselle. Rinnakkainen ryhmämuotoinen terapiajakso voi tehostaa kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista. Ryhmämuotoinen puheterapia voi toteutua myös erillisenä itsenäisenä kuntoutusjaksona lapselle, jolla ei ole yksilöllistä puheterapiaa.

Ota yhteyttä sähköpostitse kristiina.raisanen@gmail.com tai soita arkisin 040 753 2245 niin jutellaan lisää ja mietitään kuinka teidän perheenne voisi päästä mukaan KASVU -ryhmään.

Huhtikuussa alkavaan NUPUT-ryhmään otetaan erilasia lapsia, jotka hyötyä AAC-keinojen käytöstä kommunikaation tukena. Lapsella voi olla esim. puheen ja kielen kehityksen viivästymä, kielihäiriö, autismin kirjon piirteitä, kehitysvamma, monimuotoinen kehityshäiriö tai muu syy, jonka takia hän tarvitsee AAC-keinoja.

Tulevat ryhmät
Aloitamme huhtikuussa NUPUT AAC-ryhmällä. Jatkossa järjestämme myös muita KASVU-puheterapiaryhmiä, esim. vuorovaikutustaitoryhmä, tunnetaito-ryhmä, kommunikaatiokansio-ryhmä, artikulaatioryhmä
.

Lisää tietoa :

IAHAIO (2015) The IAHAIO Definitions for Animal-Assisted Intervention and Guidelines for Wellness of Animals Involved. Julkaisussa: Fine A, toim. Handbook on animal assisted therapy (4. painos) San Diego, CA: Academic Press, 2015: 4-9.

Ervast L, Raukola-Lindblom M (2019) Eläinavusteisuus osana puheterapiaa - tutkittua tietoa ja kokemuksia. Puheterapeutti. 1/2019, 18-24.

Hautamäki, L., Ramadan, F. ja Vilhunen, T. 2021. Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio? - Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä. Kela. Kuntoutusta kehittämässä 29:2021. URI https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061738238

.